1 2 3 4

Методичний відділ

Методична робота закладу спрямована на підвищення рівня науково-теоретичної, загальнокультурної, психолого-педагогічної та професійної підготовки педагогічних працівників та має певну структуру, до якої входять: педагогічна і методична рада, методична та соціально-психологічна служба, методичні об’єднання, динамічні творчі групи, школи педагогічної майстерності та молодого педагога.

„Серцем” методичної роботи, яке відбиває пульс сучасного життя, педагогічною майстернею, яка спонукає педагогів до творчості,  вдосконалення та постійного зростання, є методична служба.

Завдання методичної служби закладу:

- науково-методичне забезпечення процесу формування і розвитку творчих здібностей вихованців закладу:

- вивчення умов забезпечення психічного і фізичного здоров'я вихованців; набуття ними життєвого досвіду, умінь і навичок, необхідних для подальшого навчання;

- створення умов для розвитку вихованців та їх участі у творчих, інтелектуальних, спортивних конкурсах і змаганнях;

- науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу:

- вивчення стану навчально-виховного процесу, ефективності створених організаційно-педагогічних систем;

- формування творчого та інноваційного педагогічного середовища;

- впровадження новітніх педагогічних технологій, передового педагогічного досвіду;

- підготовка навчально-методичних матеріалів;

- проведення науково-методичних заходів;

- консультативна допомога педагогам, методична підтримка їх професійної діяльності;

- науково-методичне забезпечення процесу безперервного фахового вдосконалення, підвищення кваліфікації педагогічних працівників:

- створення умов для професійного розвитку педагогів;

- залучення педагогів до науково-експериментальної роботи, розроблення науково- та навчально-методичних матеріалів;

- забезпечення участі педагогів у творчих групах, конкурсах професійної майстерності, конференціях, семінарах, майстер-класах.

У статті 29 Положення про позашкільний навчальний заклад йдеться про обов’язок педагогічних працівників «постійно підвищувати професійний рівень і педагогічну майстерність». Сьогодні можна говорити, що безперервне фахове вдосконалення, підвищення кваліфікації – це не просто обов’язок, а вимога часу.

Через систему методичної взаємодії з керівниками освітніх структур та педагогічними працівниками методичний відділ:

- організовує роботу методичних семінарів-практикумів;

- організовує виїзди методичних працівників у загальноосвітні та позашкільні навчальні заклади області;

- вивчає, узагальнює та пропагує педагогічний досвід працівників позашкільних закладів;

- надає методичну допомогу з організації дослідницької роботи на навчально-дослідних земельних ділянках педагогам загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;

інформує педагогів про новинки науково-методичної літератури.

Однією з основних форм методичної роботи у закладі залишається організація теоретичних та практичних семінарів з програмно-методичного забезпечення профільного навчання, що проводяться з метою координації педагогічної діяльності з біологічної освіти та виховання.

Ми розглядаємо інноваційні технології методичної роботи з педкадрами як стимулюючий процес, що характеризується прагненням педагога репрезентувати власне розуміння цілей навчання і виховання. Самих теоретичних знань не досить. Необхідно, щоб кожен педагог оволодів вміннями і навичками, вмів застосувати їх у своїй практичній діяльності. З цією метою більшість методичних заходів проходять в нетрадиційних формах.

Засідання Школи педагогічної майстерності відбуваються щотижня.

Під час занять керівники гуртків обмінюються з колегами власними напрацюваннями з певних напрямків роботи.

Тренінговими методиками володіють і успішно користуються всі працівники закладу, елементи тренінгів використовуються при проведенні гурткових занять і виховних заходів.

Сприйнятливість педагогів  закладу  до  інновацій – один  із  основних індикаторів  конкурентоспроможності  позашкільного навчального закладу.

Серед нетрадиційних форм проведення занять особливе місце займають інтегровані заняття та виховні заходи, яку стимулюють різноманітні форми творчої співпраці гуртківців.

Екологічне виховання – це процес систематичного та цілеспрямованого впливу на духовний і фізичний розвиток особистості з метою формування екологічного гуманістичного світогляду, підготовки до виробничої, громадської та культурної діяльності.

Перед педагогами стоїть завдання — виховати підростаюче покоління у традиції гармонійного співіснування з природою, раціонального вико­ристання та відтворення її багатств, у психологічній готовності оберігати природні цінності.  Саме тому  школярі повинні пізнавати закони природи, розуміти міру відповідальності за неї, вміти прогнозувати можливі негативні наслідки своєї діяльності та запобігати їм.