1 2 3 4

ПЛАН РОБОТИ Комунального закладу „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради на 2015 рік

29 cічня 2015 - Администратор

ВСТУП

Комунальний заклад „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради — позашкільний навчальний заклад еколого-натуралістичного напрямку роботи, складова системи позашкільної освіти, яка надає знання, формує вміння та навички за інтересами, забезпечує потреби особистості у творчій самореалізації, інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток, підготовку до активної професійної та громадської діяльності, створює умови для соціального захисту та організації змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдаровань та стану здоров’я вихованців, учнів і слухачів.

Соціальні, політичні, економічні проблеми сучасності породжують великі труднощі у вихованні підростаючого покоління. У дітей та молоді спостерігається відсутність потреби у здоровому способі життя, інтересу до праці та будь-якої корисної діяльності, низький рівень інтелектуального та духовного розвитку, прогресують психічні захворювання, шкідливі звички, агресія та жорстокість. Максимально обмежити негативний вплив на дитину, формування ціннісних ставлень до природи, до праці, забезпечення умов для  розвитку творчої особистості та її самореалізації  – головна мета діяльності комунального закладу ,,Станція юних натуралістівРівненської обласної ради.

Педагогічний колектив реалізує основні завдання профільного позашкільного закладу еколого-натуралістичного спрямування, а саме: забезпечує надання основ екологічної освіти та виховання, створює належні умови для самовизначення, саморозвитку та самореалізації вихованців засобами еколого-натуралістичної діяльності. Свобода і можливість вибору занять позитивно впливають на здатність дитини до організації подальшого життя, допомагають у базовій професійній підготовці.

Навчальний заклад здійснював свою діяльність відповідно до Статуту.

У ІІ семестрі 2013-2014 навчального року колектив завершив роботу над науково-методичною проблемною темою закладу  ,,Компетентнісний підхід – стратегічний орієнтир розвитку позашкільного навчального закладу”, над якою заклад працював впродовж 3 років.

Відповідно до Національної доктрини розвитку освіти в Україні в ХХІ столітті першочерговими завданнями є формування у дітей і молоді цілісної наукової картини світу, сучасного світогляду, творчих здібностей і здатності до самостійного наукового пізнання, самоосвіти і самореалізації особистості;
підготовка людей високої освіченості і моралі, здатних до творчої праці;
створення необхідних умов для розвитку обдарованих дітей; екологічне виховання. Тому науково-методичною  проблемною  темою закладу на 2014-2016 роки, над якою розпочав працювати  педагогічний колектив є „Розвиток  творчих здібностей і самореалізації особистості вихованців та педагогів  в умовах позашкільної освіти“. Педагогічним колективом розроблено алгоритм реалізації проблемної теми,  в березні 2014 року проведено педраду – рекламу ,,Розвиток творчих здібностей та самореалізація особистості вихованців - необхідна умова становлення особистості як творця і проектувальника власного життя”, в вересні – педраду-семінар-тренінг ,,Активні форми роботи як стимул до творчості та розвитку потреби пізнання”.

Педагогічна рада, як постійно діючий колегіальний орган самоврядування педагогічного колективу, є одним із показників управлінської майстерності адміністрації навчального закладу. Творчий підхід до визначення теми і технологій проведення педагогічної ради – запорука підвищення ефективності роботи педагогів закладу, формування педагогічної культури. Минув той час, коли рішення педагогічної ради залежали переважно від адміністрації  і лише в незначній мірі – від педагогічного колективу. Йдучи шляхом демократизації управління, колектив Станції юних натуралістів прийшов до висновку, що довга нудна доповідь неспроможна сьогодні зобов’язати педагога бути максимально активним і творчим на педраді, сміливо дискутувати з опонентами, а значить не зробить його свідомим, зацікавленим виконавцем рішень цієї педради. Тільки проведення педагогічної ради на демократичних засадах із застосуванням нетрадиційних форм й технологій її підготовки і проведення, дає можливість приймати рішення, враховуючи думку кожного конкретного педагога.

На сьогодні існують проблеми у позашкільній освіті, основною з яких є недостатність фінансування на розвиток галузі, що призводить до відтоку кваліфікованих спеціалістів,  впливає на масштаби діяльності, матеріально-технічна база для навчання вимагає оновлення та модернізації. Слід відзначити, що незважаючи на складну економічну ситуацію, навчання у закладі безоплатне, що дозволяє успішно займатися еколого-натуралістичною діяльністю дітям незахищених соціальних категорій.

 

          1.Аналіз діяльності колективу Станції  за 2014 рік

1.1.Нормативне-правове забезпечення

Нормативно-правову основу організації діяльності закладу складають:

·     Конституція України (1996);

·     Закон України „Про освіту” (1991р.) (зі змінами та доповненнями);

·     Закон України про позашкільну освіту (2000) (зі змінами та доповненнями);

·          Концепція позашкільної освіти та виховання (1996);

·          Положення про позашкільний навчальний заклад (2001);

·          Типові навчальні плани для організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах МОН України (2008);

·          Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах (2004);

·     Типове положення про атестацію педагогічних працівників (2010) (зі змінами та доповненнями);

·     Державна цільова програма розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року (2009);

·          Програма національного виховання дітей та учнівської молоді Рівненщини на 2008-2020 рр. (2009).

1.2. Мережа гуртків закладу

Педагогічний колектив Станції юних натуралістів провів відповідну роботу щодо збереження й розвитку мережі гуртків  закладу.

№ п/п

Показники

мережі

На

01.09.

2011

На

01.09.

2012

На

01.09.

2013

На

01.09.

2014

1.

 

 

 

2.

3.

Кількість груп — всього ..................

в тому числі:

-   Відділ екології і квітництва ...........

-   Відділ с/г дослідництва і біології .

Всього учнів .....................................

Загальне число тижневих годин по тарифікації

- для керівників гуртків .................

66

64

65

66

 

 

 

 

31

34

35

36

35

30

30

30

1037

962

970

975

294

294

294

294

294

294

294

294

 

В 2013-2014 навчальному році  970  вихованці  навчались в 65 гуртках.   У двох відділах – екології і квітництва, біології та сільського господарства працювали гуртки: юних біологів, юних зоологів, юних іхтіологів,  юних друзів природи, екологів, знавців лікарських рослин, юних рослинників, юних овочівників, юних квітникарів, юних бджолярів, юних конярів, “Основи біології”, “Аплікація з соломи”, “Розпис по тканині”, “Захоплююче лозоплетіння”, “Основи біології”, “Юні садівники”, “Саду мого дивосвіт”, “Екологічний дизайн”, “Народна творчість”, “Екологічний дизайн”,  „Фотоекологи”.

1.3. Аналіз навчально-виховної діяльності.

У звітному році навчально-виховний процес здійснювався за програмами з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму, затвердженими МОН України (2013 р.) та навчальними програмами, розробленими педагогами закладу, затвердженими управлінням освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації.

Основним завданням педагогів позашкільного закладу є виявлення та розвиток творчих здібностей, надання учням додаткових знань, умінь та навичок за інтересами, виховання позитивних якостей. Заняття були змістовними та цікавими, не перевантаженими навчальним матеріалом, урізноманітненими педагогічними та творчими новинками.

Найбільш поширеними прийомами та методами навчання та виховання, які використовують на заняттях керівники гуртків, є метод проектів,  інтерактивні технології, презентації, змагання, ігрові форми та інші, завдяки яким дитина розкриває потенційні можливості, співпрацює, спілкується, взаємодіє з іншими гуртківцями. Це не повний перелік всіх технологій навчання і виховання, які використовують керівники гуртків у своїй практиці. Активними, відповідальними, небайдужими до дітей педагогами постійно проводиться пошук та підбираються найбільш дієві методи для кожної конкретної групи та окремого вихованця. Головне, щоб суть навчально-виховного моменту, яку намагається донести педагог, знайшла місце у душі дитини.

Вирізняються високим методичним рівнем заняття керівників гуртків:

С. А. Дужук, Т. В.Бондар, С. М. Луцишин. Належного рівня організації навчально-виховного процесу досягли керівники гуртків: М.І. Омельченко, О. В. Омельчук, Т. В. Редько, М. Т. Момотюк, Р. Я. Ромашко, К. М. Панчак.  Ці керівники гуртків володіють педагогічною методикою, урізноманітнюють навчально-виховний процес новими формами та методами навчання, дотримуються нормативних вимог.

Кожен педагог повинен не зупинятись на досягнутому, постійно працювати над підвищенням рівня педагогічної майстерності, вивчати та впроваджувати в практику роботи інноваційні технології навчання та виховання, кращий педагогічний досвід. Дотримання нормативних вимог до структури, методики проведення заняття та відповідної наповнюваності груп є необхідною умовою діяльності позашкільного навчального закладу.

Керівникам гуртків потрібно активізувати роботу над урізноманітненням навчально-виховного процесу, покращити рівень ведення та систематизації робочої документації. 

1.4. Аналіз організаційно-масової роботи закладу

Важливою ланкою у роботі педагогів закладу є організація та участь у масових заходах. Акції, конкурси, виставки, учнівські конференції, презентації дають можливість пропагувати та популяризувати досягнення дитячих колективів, дітям реалізувати здібності і таланти та показати свої творчі здобутки.  Дух боротьби сприяє розвитку у дітей впевненості у собі, вмінню протистояти суперникам, вчить гідно сприймати перемоги та поразки, стимулює до творчого зростання та самовдосконалення, самореалізації.

Гуртківці - активні учасники  обласних та Всеукраїнських конкурсів.

Франчук Марія, члена гуртка „Юні садівники” (керівник Власюк І.М.), учениця 9 класу Рівненської української гімназії, - переможець     обласного етапу Всеукраїнської трудової акції „Плекаємо сад”.

Гордійчук Людмила, Ярошевич Діана, учениці Рівненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6, вихованці гуртка „Юні квітникарі” (керівник Катюха В.В.).

Джигалюк Аліна, Музичук Софія, учениці Рівненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1, вихованці гуртка „Захоплююче лозоплетіння” (керівник Редько Т.В.), - ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі з флористики та фітодизайну „Казкова країна” у номінації „Квіткові килими: Україна — єдина країна” за конкурсний проект „Весела Країна Юннатія”.  

Франчук Марія, Панчук Анатолій, Кіндрат Оксана, учні 9 класу Рівненської української гімназії, вихованці гуртка „Юні садівники” (керівник Власюк І.М.), – ІІ місце у VІ Всеукраїнському дитячому фестивалі „Україна-сад”; Кіндрат Оксана – ІІІ місце з роботою „Господарсько-біологічна оцінка  перспективних ремонтантних сортів малини  в умовах Рівненського Полісся ”.

Трудовий загін „Світанок” комунального закладу „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради - ІІІ місце у обласному зборі учнівських трудових об’єднань.

Вихованці гуртка „Екосвіт” (керівник Шехтер Л.М.) – переможці обласного етапу Всеукраїнської акції „День юного натураліста”.

Довгалюк Олександра, вихованка гуртка „Юні метеорологи” (керівник Гайдаченко Л.П.), Тригубець Дарина, вихованка гуртка „Основи біології” (керівник Луцишин С.М.), Єлинець Іванна, Ткачук Анна, вихованці гуртка „Народна творчість” (керівник Бондар Л.М.), - ІІ місце у обласному фестивалі „Українська паляниця” за презентацію діяльності музеїв хліба (куточків бережливого ставлення до хліба) та виставку – презентацію хлібних виробів, короваїв; ІІ місце за конкурсний виступ (свято знавців народної обрядовості „Символ  щастя і достатку – паляниця золота”).

Сергеєва Ольга, учениця 8 класу Рівненського навчально-виховного комплексу „Колегіум”, та Гузій Юлія, учениця 9 класу Рівненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 13, вихованці гуртка „Юні метеорологи” комунального закладу „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради (керівник Гайдаченко Л.П.), – ІІІ місце у міжнародному художньому конкурсі „Календар GLOBE 2015”.

Членів гуртка „Юні метеорологи” комунального закладу „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради (керівник Гайдаченко Л.П.) нагороджено  грамотами від Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України за активну участь в проекті „Тиждень кліматичних спостережень”.

Габор Мар’яна та Пурій Дана, учні 7 класу Рівненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 23, вихованці гуртка „Екологічний дизайн” (керівник Дужук С.А.), - переможці обласного етапу Всеукраїнського конкурсу „Вчимося заповідувати”.

Кириченко Владислава, Свистунович  Марія, члени гуртка „Домашні улюбленці” (керівник Панчак К.М.), - переможці Всеукраїнської природоохоронної акції „Серпокрилець чорний — птах 2014 року”;

         Габор Станіслав, Габор Мар’яна, вихованці гуртка „Екологічний дизайн” (керівник Дужук С.А.), - робота „Памороззю пахне новорічна ніч”; вихованці гуртка „Аплікація з соломи” (керівник Бондар Т.В.), - робота „Ялинонька”; Гузій Вікторія, Сергеєва Ольга, вихованці гуртка „Юні метеорологи” (керівник Гайдаченко Л.П.), - робота „Різдвяний віночок”; вихованці гуртка „Знавці лікарських рослин” (керівник Гриневич Л.В.), - робота „Новий рік на порозі”; вихованці гуртка „Основи біології” (керівник Луцишин С.М.), - робота „Різдвяний чобіток”;  Чмут Віталій, вихованець гуртка „Захоплююче лозоплетіння” (керівник Редько Т.В.), Чмут Тимофій, вихованець гуртка „Юні бджолярі” (керівник Омельчук О.В.), - робота „Новорічний годинник”; вихованці гуртка „Розпис по тканині” (керівник Дем’янюк А.Г.), - робота „Новорічний сувенір”; Коваль Ірина, Гуда Ірина, вихованці гуртка „Юні конярі” (керівник Поддубняк Р.В.), - робота „Казковий дзвін” – переможці обласного етапу Всеукраїнської новорічно-різдвяної виставки „Новорічна композиція”.

Супоровська Євгенія, вихованка гуртка „Юні конярі” – зайняла І місце у обласних кінно-спортивних змаганнях „Манежна їзда” (с. Омеляна).1.5.   Кадрове забезпечення навчального закладу

 

  Якісний і кількісний склад педагогічного колективу навчального закладу багато в чому зумовлює його успішну роботу. Дані про кількісний та якісний склад педагогічних працівників використовують під час аналізу роботи керівників гуртків; у аналізі роботи закладу за минулий рік; з метою визначення завдань закладу на наступний навчальний рік; для підготовки та подання статистичної звітності.

 

Освітній рівень педагогічних працівників

Навчальний рік

 

 

Всього педагогів

 

 

3 них мають

Повну вищу освіту

%

Базову вищу  освіту

%

Навчаються заочно

2012-2013

25

24

96%

-

0

-

2013-2014

28

27

96,4%%%

-

0

-

2014-2015

24

23

96%

-

0

-

 

96%  працівників закладу мають вищу освіту.

 

Якісний склад керівників гуртків за віком

Кількість педпрацівників

Навчальний рік

2012-2013

2013-2014

2014-2015

До 30 років

4

4

3

31 – 40 років

6

8

7

41- 50 років

5

5

5

51- 55 років

5

4

2

Понад 55 років

5

7

7

Всього

25

28

24

 

Забезпеченість навчально-виховного процесу здійснюється за рахунок штатних працівників. При розстановці кадрів враховується педагогічний досвід, кваліфікація керівника гуртка, наступність у роботі.

Позитивні тенденції:

ü                 стабільність кадрового складу,

ü                 низька плинність,

ü                 наявність фахової підготовки у всіх працівників.


Негативні:

ü                 Зменшення навантаження у зв’язку із збільшенням чисельності педагогічних працівників .

Якісний склад керівників гуртків за тарифними розрядами та педагогічними званнями

Кваліфікаційна категорія, звання

                                 Навчальний рік

2012-2013

2013-2014

2014-2015

10 тар. розряд

16

16

20

9 тар. розряд

5

5

4

8 тар. розряд

2

2

-

керівник-гуртка- методист

2

2

3

 

Аналіз плинності педагогічних кадрів

Кількість

педпрацівників

Навчальний рік

2012-2013

2013-2014

2014-2015

Прибуло

-

2

0

Вибуло

-

1

0

 

                            1.6. Аналіз науково-методичної роботи.

Якість та результативність позашкільної освіти залежать передусім від керівника гуртка, його особистий якостей, методичної підготовки та педагогічної майстерності. Над підвищенням професійного рівня працює методичний відділ, який спонукає педагогів до оновлення змісту навчання,  надає допомогу у вивченні та впровадженні у практику передового педагогічного досвіду, сучасних технологій навчання та виховання, знайомить з новинками у галузі позашкільної освіти, сприяє активному педагогічному пошуку та творчості.

Основні форми методичної роботи закладу: масові (педагогічні і методичні ради, інструктивно-методичні наради, семінари), групові (методичні об’єднання, школа молодого педагога, семінари-практикуми, профільні семінари, майстер-класи), індивідуальні (атестація, курси підвищення кваліфікації, самоосвіта, звіти керівників гуртків (картки педмайстерності,  портфоліо), наставництво і консультації).

У 2013-2014 н.р. пройшли атестацію 3 педагогічних працівники. В результаті  атестації   керівникам  гуртків  підвищено  розряд – О.В. Ільіч  та

А.Г. Дем’янюк  встановлено 10 тарифікаційний розряд, Р.Я. Ромашко встановлено 9 тарифікаційний розряд; О.В. Ільіч, практичному психологу, присвоєно кваліфікаційну категорію ,,спеціаліст другої категорії”.

У статті 29 ,,Положення про позашкільний навчальний заклад” йдеться про обов’язок педагогічних працівників ,,постійно підвищувати професійний рівень і педагогічну майстерність”. Сьогодні можна говорити, що безперервне фахове вдосконалення, підвищення кваліфікації – це не просто обов’язок, а вимога часу. Над вирішенням цих завдань працює методична служба позашкільного навчального закладу. У 2014 році відповідно до перспективного плану курсової перепідготовки пройшли курсову перепідготовку при Рівненському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти керівники гуртків комунального закладу ,,Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради А.Г. Дем’янюк,  Р.Я. Ромашко, І.М. Власюк,        К.М. Гоменюк та психолог і керівник гуртків О.В. Ільіч, Н.Ф. Власик, заступник директора з навчально-методичної роботи та Є.П. Мороз, методист у жовтні 2014 року пройшли курси підвищення кваліфікації при Національному еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді.

Фаховому зростанню педагогів позашкільних навчальних закладів, їх самоосвіті сприяє участь в організації та проведенні науково-практичних конференцій, семінарів, «круглих столів», майстер-класів тощо. Відповідно до річного плану роботи протягом 2013 року для керівників гуртків області  були проведені такі семінари-практикуми: „Розвиток творчих можливостей школярів у позашкільній натуралістичній роботі”; „Роль учнівських  виробничих бригад та трудових аграрних об’єднань у формуванні в учнівської молоді ціннісного ставлення до праці”; „Виховний потенціал та методичні особливості організації занять гуртків сільськогосподарського спрямування”; для керівників учнівських лісництв „Вдосконалення форм і методів організації дослідницької і практичної природоохоронної діяльності членів шкільних лісництв  та ланок  юних лісівників”; семінар для керівників гуртків декоративно-ужиткового мистецтва „Використання основ етнопедагогіки, надбань української культури у формуванні національної свідомості вихованців”.

Організацію та проведення семінарів здійснювали методисти відділу екології та квітництва І.М. Власюк, відділу біології і сільськогосподарського дослідництва Є.П. Мороз та заступник директора з навчально-методичної роботи Н.Ф. Власик.

 У 2014 році продовжили роботу методичні об’єднання керівників гуртків відділу екології та квітництва (голова В. В. Катюха.) та керівників гуртків відділу біології та сільськогосподарського дослідництва (голова                     В.А. Бобровська).

Методоб’єднання працювали на належному рівні. На засіданнях педагоги розглядали різноманітні теоретичні питання з позашкільної освіти, вирішували проблемні робочі питання та вдосконалювали свою фахову майстерність за напрямами діяльності на практиці. Засідання проходили у формі диспутів, круглих столів, семінарів, майстер-класів, зустрічей та ін.     

Проведення Всеукраїнського конкурсу науково-методичних розробок та віртуальних ресурсів з еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти сприяє підвищенню якості позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму та розвитку творчого потенціалу педагогів. Результати особистих пошуків педагогів закладу було представлено на Всеукраїнський конкурс науково-методичних розробок з еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти 2014. На конкурс було надіслано 9 творчих доробків за напрямами:   навчальні   програми   гуртків   та   інших   творчих   об’єднань  (8 програм); методичні рекомендації  та  навчально-методичні  посібники з організації науково-дослідницької та еколого- природоохоронної діяльності в навчальних закладах різного типу для учнів різних вікових категорій (1 робота).

З січня  2014 року наш  заклад почав плідно співпрацювати із Рівненською обласною державною телерадіокомпанією при підготовці науково- пізнавальної телепередачі для малят ,,Невгамовні дослідники”. В січні місяці в рубриці ,,Від носа до хвоста” керівник гуртків Гоменюк К. М. розповіла малятам про життя риб узимку; в березні місяці у рубриці ,,Таємниці природи” керівник гуртків Бондар Т. В. ознайомила дітей з легендою про підсніжники; в червні місяці вихованці гуртка ,,Юні квітникарі” під керівництвом завідувача відділом екології та квітництва Катюхи В. В. розповіли глядачам про умови вирощування чорнобривців та їх величезну роль у озелененні населених пунктів України; у вересні - про умови догляду за калами; в грудні - як зробити так, щоб узамбарська фіалка не переставала дивувати взимку своїм цвітом  – ці передачі теж проходила під рубрикою ,,Таємниці природи”; в листопаді керівник гуртка ,,Екологічний дизайн” С.А. Дужук провела майстер-клас з виготовлення різдвяних ангелів з кукурудзяного листя.

В 2014-2015 н.р. затверджено на рівні управління освіти і науки  Рівненської обласної державної адміністрації  та впроваджено в практику роботи вісім навчальних програм. 

 

2.  Пріоритетні напрями діяльності колективу на 2015 рік.

 

        За підсумками роботи у 2014 році та з метою більш масового залучення дітей до еколого-натуралістичної діяльності колектив ставить перед собою такі завдання на наступний навчальний рік:

·          збереження та розвиток мережі гуртків еколого-натуралістичного напряму;

·          вдосконалення системи роботи щодо залучення дітей та учнівської молоді до еколого-натуралістичної діяльності;

·          покращення навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення;

·          підвищення педагогічної майстерності керівників гуртків та якості надання освітніх послуг;

·          співпраця із засобами масової інформації, державними установами, громадськими організаціями;

·          реалізація державних Програм та інших проектів.

 

ПЛАН  РОБОТИ

 

Комунального закладу

„Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради

 

на 2015 рік

 

 

 

 


С І Ч Е Н Ь

 

№ п/п

Зміст роботи

Відповідальні

Форма

узагальнення

І. О р г а н і з а ц і й н о - м а с о в а   р о б о т а

1.

Проведення Різдвяних свят:

-         Розваги біля центральної ялинки;

-         Конкурс колядок „Нова радість стала”;

-         Культпохід на Різдвяний фестиваль „Коляда”

-         Участь у фестивалі вуличних вертепів

 

Шехтер Л.М. Кер.гуртків

Кер.гуртків

Кер.гуртків
Шехтер Л.М.

Інформація

2.

Участь у оздоровчо-відпочинковій зміні „Школа передового досвіду” на базі Всеукраїнського профільного табору „Юннат” (м. Київ)

Остафійчук Т.В.

 Шехтер Л.М.

Інформація

3.

Участь у національному етапі Білоруської конференції

Мороз Є.П.

Наказ

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обласний етап:

- конкурс винахідницьких і  раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного напряму;

-  чемпіонат з інформаційних технологій „Екософт-2015”  (заочний);

-  конкурс науково-технічної творчості школярів „Енергія і середовище - 2015” (заочний);

- конкурс „Всеукраїнський юнацький водний приз” (національного етапу міжнародного конкурсу „Stockholm Junior Water Prise”) (заочний);

-         - юних зоологів і тваринників.

 

Мороз Є.П.

 

 

 

 

Гайдаченко Л.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ

5.

Початок Другого Всеукраїнського конкурсу „ЕКОклас”

Власюк І.М.

Наказ

6.

Тиждень інтелектуала

Мороз Є.П.

План

7.

Місячник зимуючих птахів. Участь у Всеукраїнській акції „Годівничка”

Момотюк М.Т.

Шехтер Л.М.

План

8.

Брейн-ринг  „Буду природі другом”

Бобровська В.А.

Сценарій

ІІ. М е т о д и ч н а   р о б о т а

1.

Участь  у роботі  мотодичних об’єднань вчителів біології та екології

Остафійчук Т.В.

Власик Н.Ф.

Інформація

2.

Підготовка інструктивно-методичних матеріалів:

-         Розвиток в учнів ціннісного ставлення до природи;

-         Основи композиції і кольоросполучення в батику;

-    Основи сучасного фітодизайну

 

Власик Н. Ф.

 

Демянюк А. Г.

 

Катюха В.В.

Письмові консультації

ІІ. О р г а н і з а ц і й н о – а п а р а т н і   з а х о д и.  К о н т р о л ь   і   к е р і в н и ц т в о

1.

   Засідання педагогічної ради „Самоосвіта - шлях до

    постійного зростання, творчості та самореалізації”

Остафійчук Т. В.

Власик Н. Ф.

Протокол

2.

Контроль організації роботи творчих обєднань

школярів на базі навчальних закладів

Бондар Л. М.

Власик Н. Ф.

Інформація

3.

Складання, узгодження та виконання навчально-виховних планів на ІІ семестр навчального року

Бондар Л. М.,

кер. гуртків

 

4.

Взаємовідвідування занять

Бондар Л. М.

Довідка

5.

Нарада при директору

Остафійчук Т. В.

 

 

Л Ю Т И Й

 

 

№ п/п

Зміст роботи

Відповідальні

Форма

узагальнення

І. О р г а н і з а ц і й н о - м а с о в а   р о б о т а

1.

Обласний етап:

- Міжнародного конкурсу конкурсу науково-технічної творчості школярів  „Intel ISEF 2015” -

„ Intel ЕкоУкраїна”

 

 

Мороз Є.П

 

.

 
 

Наказ

2.

Участь у Всеукраїнському конкурсі юних зоологів і тваринників

Мороз Є.П.

Наказ

3.

Участь у Всеукраїнських конкурсах:

- винахідницьких і  раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного напряму (16-23);

-  чемпіонат з інформаційних технологій „Екософт-2015”  (заочний);

-  конкурс науково-технічної творчості школярів „Енергія і середовище - 2015” (заочний);

- „Всеукраїнський юнацький водний приз” (національний етап міжнародного конкурсу „Stockholm Junior Water Prise”)

 

Мороз Є.П.

 

 

 

 

 

Гайдаченко Л.П.

 

Наказ

 

 

 

 

 

Наказ

4.

Участь у виставці-презентації „Освіта України 2015”

Методисти

Інформація

5.

Участь школярів області у трудовій акції „Кролик”

Бобровська В.А.

Наказ

6.

Тиждень психології

Ільіч О.В.

План

7.

Тиждень профорієнтації

Шехтер Л.М.

План

8.

Свято Байбака

Момотюк М.Т.

Сценарій

9.

Гра-конкурс „Цікавий світ птахів”

Луцишин С.М.

Сценарій

10.

Розважальна програма „День Святого Валентина”

Ільіч О.В.

Сценарій

ІІ. М е т о д и ч н а   р о б о т а

1.

Виїзне засідання обласної науково-методичної ради на базі Радивилівської районної станції юних натуралістів

Остафійчук Т. В.

Власик Н. Ф.

Наказ

2.

 

 

- Підготовка інструктивно-методичних матеріалів:

- Методика використання кімнатних рослин у позакласній роботі з біології;

-   Утримання нільського крилана у неволі;

- Рекомендації щодо проведення гурткового проведення у позашкільному закладі;

-   Методика проведення дискусій.

Власюк Л.М

 

 

Момотюк М.Т

 

Ільіч О.В.

Бондар Т.В

Письмові консультації

ІІІ. О р г а н і з а ц і й н о – а п а р а т н і   з а х о д и.  К о н т р о л ь   і   к е р і в н и ц т в о

1.

Наради при директору (2 р. на місяць)

Остафійчук Т.В.

 

2.

 

Контроль за навчально-виховним процесом

 

Остафійчук Т.В.,

Бондар Л.М.

Власик Н. Ф.

 

         

 

Б Е Р Е З Е Н Ь

 

 

№ п/п

Зміст роботи

Відповідальні

Форма

узагальнення

І. О р г а н і з а ц і й н о – м а с о в а   р о б о т а

1.

Обласний конкурс екологічних колективів (агітбригади) „На нас надіється Земля”

Шехтер Л.М.

Наказ

2.

Участь у Всеукраїнській очно-заочній біологічній школі та Інституті біологічних стажувань (м. Київ)

Мороз Є.П.

Наказ

3.

Обласний етап Всеукраїнського юнацького фестивалю „В об’єктиві натураліста”

Ільіч О.В.

Наказ

4.

Обласний етап Всеукраїнського конкурсу „Парки – легені міст і сіл”

Власюк І.М.

Наказ

5.

Участь у ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу „Юний селекціонер і генетик”

Бобровська В.А.

Наказ

6.

Підведення підсумків обласного етапу Всеукраїнської природоохоронної акції „Годівничка”

Бондар Л.М.

Наказ

7.

Всесвітній День води „Проблеми питної води”

Шехтер Л.М.

Інформація

8.

Місячник „В захист первоцвітів”

Шехтер Л.М.

Катюха В.В.

План

 

9.

День зустрічі птахів в рамках Всеукраїнської акції „Годівничка”

Момотюк М.Т.

Сценарій

10.

Вікторина „У світі тварин”

Панчак К.М.

Сценарій

11.

Виховний захід „Вінок поезії для Тараса”

Ромашко Р.Я.

Сценарій

12.

Пізнавально-розважальний конкурс „Птахи - наші друзі”

Бондар Т.В.

Сценарій

13.

Пізнавальна програма „Природа і погода”

Гайдаченко Л.П.

Сценарій

14.

Екскурсія екологічною стежкою „Станційні первоцвіти”

Катюха В.В.

Сценарій

ІІ. М е т о д и ч н а   р о б о т а

1.

Засідання методичного об’єднання керівників гуртків сільськогосподарського напряму ,,Створення умов для творчої самореалізації та прояву кращих якостей особистості учнів у процесі позашкільної освіти”

Бобровська В. А.

 

2.

Обласний семінар для керівників агітбригад ,,Формування екологічної культури в учнівської молоді. Неформальна екологічна освіта”

Мороз Є. П.

 

3.

- Підготовка інструктивно-методичних матеріалів:

- Формування екологічної свідомості під час реалізації екологічного  проекту;

- Біотуризм як форма вивчення сучасного стану флори і фауни учнівською молоддю;

- Розвиток пізнавальної активності учнів на заняттях гуртків природничого напряму

Шехтер Л. М.

 

Дужук С. А.

 

Луцишин С. М.

Письмові консультації

ІІІ. О р г а н і з а ц і й н о – а п а р а т н і   з а х о д и.  К о н т р о л ь   і   к е р і в н и ц т в о

1.

Наради при директору (2 р. на місяць)

Остафійчук Т.В.

 

2.

 

Контроль за навчально-виховним процесом

 

Остафійчук Т.В.,

Бондар Л.М

Власик Н. Ф.

 К В І Т Е Н Ь

 

№ п/п

Зміст роботи

Відповідальні

Форма

узагальнення

І. О р г а н і з а ц і й н о – м а с о в а   р о б о т а

1.

Обласний конкурс експериментально-дослідницьких робіт із природознавства та біології „Юний дослідник” (2-6 кл.);

Обласний конкурс науково-дослідницького проектування та винахідництва (7, 8, 9 кл.);

 

Мороз Є.П.

Власюк І.М..

Бобровська В.А.

 

Наказ

2.

Підведення підсумків обласного етапу Всеукраїнського конкурсу „Зоологічна галерея”

Шехтер Л.М.

Наказ

3.

Участь у конкурсі „Всеукраїнський юнацький водний приз” (національному етапі міжнародного конкурсу „Stockholm Junior Water Prise”)

Гайдаченко Л.П.

Інформація

4.

Участь у міжнародному екологічному конгресі „Живи, Земле!”

Бондар Л.М.

Наказ

 

5.

Участь у Всеукраїнському конкурсі малюнків „Хліб очима дітей”

Власик Н.Ф.

Наказ

 

6.

Обласний заочний етап конкурсу з квітництва і ландшафтного дизайну „Квітуча Україна”

Катюха В.В.

Наказ

7.

Місячник охорони навколишнього середовища

 

Власюк І.М.,

кер. гуртків

План, наказ

8.

Обласний зліт шкільних лісництв

(Демидівський район)

Мороз Є.П.,

Власюк І.М.

Наказ

9.

Участь у акціях: „День Землі”, „День довкілля”, „Дерево життя”, „До чистих джерел”, „Чиста планета”, „Ріки мого дитинства”

Власюк І.М.

кер. гуртків

План проведення;

наказ

  10.

Трудові акції “Плекаємо сад”, “Дослідницький марафон”, “Юннатівський зеленбуд”, “Парад квітів біля школи”

Зав. відділів,

методисти,

кер. гуртків

Підсумковий наказ

11.

Свято „Вербна неділя – старовинне свято”

Редько Т.В.

Сценарій

12.

Відеовікторина „Зоологічні рекорди”

Дужук С.А.

Сценарій

13.

Екскурсія „Весна на пасіці”

Омельчук О.В.

Сценарій

ІІ. М е т о д и ч н а   р о б о т а

1.

Засідання методичного об’єднання керівників гуртків відділу екології та квітництва „Використання нетрадиційних форм організації навчально-виховного процесу в об’єднаннях екологічно-натуралістичного спрямування з метою самореалізації особистості”

 

Катюха В. В.

 

Протокол

2.

 Підготовка інструктивно-методичних матеріалів:

-          Методичні рекомендації з утримання шиншил у неволі;

-          Розвиток творчих здібностей вихованців на гуртках еколого - натуралістичного напряму.

 

Гоменюк К.М

 

Ромашко Р. Я

 

Письмові консультації

3.

Обласний семінар для керівників учнівських лісництв ,,Професійна орієнтація - обґрунтована система допомоги гуртківцям у виборі професії відповідно до здібностей, нахилів та сучасного ринку праці”

Власюк І. М.

 

  4.

Семінар для керівників гуртків ,,Виховний потенціал позашкільного навчального закладу у формуванні творчої особистості

Мороз Є. П.

 

ІІІ. О р г а н і з а ц і й н о – а п а р а т н і   з а х о д и.  К о н т р о л ь   і   к е р і в н и ц т в о

1.

Наради при директору (2 р. на місяць)

Остафійчук Т.В.

 

2.

 

Контроль за навчально-виховним процесом

 

Остафійчук Т.В.,

Бондар Л.М.

Власик Н. Ф.

 

 

Т Р А В Е Н Ь

 

№ п/п

Зміст роботи

Відповідальні

Форма

узагальнення

І. О р г а н і з а ц і й н о – м а с о в а   р о б о т а

1.

Участь у:

 - Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних робіт із природознавства  „Юний дослідник” (9-11 років кл.);

 - Всеукраїнському конкурсі  винахідницьких і раціоналізаторських  проектів еколого-натуралістичного напряму (12-15 років)

 

Мороз Є.П.

 

Наказ

2.

Участь у Всеукраїнському конкурсі з квітництва і ландшафтного дизайну „Квітуча Україна” (м. Київ)

 Катюха В.В.

Наказ

3.

Участь у Всеукраїнському конкурсі екологічних колективів  „Земля – наш спільний дім” (Волинська область)

Остафійчук Т.В.

Шехтер Л.М.

Інформація

4.

Участь у Всеукраїнському юнацькому фестивалі

 „В об’єктиві натураліста”

Ільіч О.В.

Наказ

5.

Заочний етап  Всеукраїнського конкурсу „Парки – легені міст і сіл”

Власюк І.М.

Наказ

6.

Обласний фестиваль екологічної творчості молоді “Свіжий вітер”

Шехтер Л.М.

Наказ

7.

Екологічна експедиція „Рівне-Онишківці-Почаїв-Рівне”

Момотюк М.Т.

Звіт про експедицію

8.

Тиждень здоров’я

 

Шехтер Л.М.

кер.гуртків

План

 

9.

Тиждень юннатівського самоврядування

Шехтер Л.М.,

кер.гуртків

План

 

10.

Участь в обласній виставці майстрів народних ремесел „Музейні гостини” (обласний краєзнавчий музей)

Шехтер Л.М.

Редько Т.В.

Інформація

11.

Виховний захід „Здоровя, добро і краса”

Власюк Л.М.

Сценарій

12.

Свято до Дня матері

Демянюк А.Г.

Сценарій

13.

Кінно-спортивні змагання з подолання перешкод перший етап „Кубка Перепльота” (с. Омеляна)

Поддубняк Р.В.

Інформація

14.

Вистава-казка „Мандрівка у натуралістичне королівство”

Власюк І.М.

Сценарій

15.

Екологічне свято „Юні робінзони”

Гриневич Л.В.

Сценарій

ІІ. М е т о д и ч н а   р о б о т а

1.

Підготовка інструктивно-методичних матеріалів:

- Розмноження  бджолиних сімей відводками;

- Підбір сортів білоголової капусти в умовах Полісся;

- Використання вербової лози в ландшафтному дизайні.

- Формування ціннісного ставлення гуртківців до тваринного світу на заняттях гуртка „Юні  конярі” 

 

Омельчук О.В.

Ромашко Р.Я.

 

Редько Т.В.

 

Поддубняк Р.В.

 

Письмові консультації

ІІІ. О р г а н і з а ц і й н о – а п а р а т н і   з а х о д и.  К о н т р о л ь   і   к е р і в н и ц т в о

1.

Нарада при директору (2 рази на місяць)

Остафійчук Т.В.

 

2.

Контроль за навчально-виховним процесом, організацією та проведенням масових заходів, трудових акцій

Бондар Л.М.

Шехтер Л.М.

 

 

3.

Підписка періодичної преси на ІІ півріччя 2015 року

Чуйко Т. М.

 

             

 

Ч Е Р В Е Н Ь

 

№ п/п

Зміст роботи

Відповідальні

Форма

узагальнення

І. О р г а н і з а ц і й н о – м а с о в а   р о б о т а

1.

Літнє оздоровлення юннатів у Всеукраїнській школі передового досвіду на базі профільного оздоровчого табору „Юннат” (м. Київ)

Остафійчук Т.В.

Наказ

2.

Участь у ІІІ Всеукраїнському експедиційно-польовому зборі команд юних зоологів

Бондар Л.М..

Звіт, дослідницька робота учнів

3.

Участь у Всеукраїнському експедиційно-польовому зборі команд юних ботаніків

Власюк І.М.

Звіт, дослідницька робота учнів

4.

Участь у Всеукраїнському експедиційно-польовому зборі команд юних екологів

 

Гайдаченко Л.П

Звіт, дослідницька робота учнів

5.

Обласна навчально-польова експедиція учнівської молоді „ЮНЕКО”

Остафійчук Т.В.

Дужук С.А.

Наказ

6.

Екскурсія для юннатів-активістів

Остафійчук Т.В.

Наказ

7.

Табірний збір юннатів-активістів СЮН

Шехтер Л.М.

Наказ

8.

Організація та проведення екскурсій по території Станції для учнів шкіл міста та області

Зав. відділами

Інформація

 

ІІ. М е т о д и ч н а   р о б о т а

1.

Підготовка інструктивно-методичних матеріалів:

-Дослідницька робота – найкращий засіб розвитку пізнавально – пошукової активності гуртківців;

-Імітаційні ігри в екологічному вихованні;

-Виховна система наметового табору екологічного спрямування.

 

 

Бобровська В.А.

Омельченко М.І.

Дужук С. А.

 

Письмові консультації

ІІІ. О р г а н і з а ц і й н о – а п а р а т н і   з а х о д и.  К о н т р о л ь   і   к е р і в н и ц т в о

1.

Нарада при директору (2 рази на місяць)

Остафійчук Т.В.

 

2.

Контроль за роботою табірного збору юннатів -активістів

Бондар Л.М.

 

 

 

Л И П Е Н Ь

 

№ п/п

Зміст роботи

Відповідальні

Форма

узагальнення

І. О р г а н і з а ц і й н о – м а с о в а   р о б о т а

1.

Літні практики:

Всеукраїнський науково природничий екологічний

комплекс „Екологос”:

- експедиція до Канівського природного заповідника (Черкаська обл.);.

-Карпатський біосферний заповідник „Ойкос” (Закарпатська обл.);

-наметовий табір „Простір” (заказник „Степанівська коса”) (Запорізька обл.)

Остафійчук Т.В.

Звіт про експедиціїС Е Р П Е Н Ь

 

№ п/п

Зміст роботи

Відповідальні

Форма

узагальнення

І. О р г а н і з а ц і й н о – м а с о в а   р о б о т а

1.

Участь у Національній виставці голубів, декоративних птахів, свійських тварин, акваріумістів, тераріумістів.

Омельчук О.В.

Наказ

2.

Участь у Всеукраїнському конкурсі з флористики та фітодизайну

Катюха В.В.

Наказ

І. М е т о д и ч н а   р о б о т а

1.

Підготовка до нового навчального року

Остафійчук Т.В.,

Бондар Л.М.,

Власик Н.Ф.

метод. матеріали

2.

Підготовка матеріалів до тематичного випуску журналу „Рідна школа”

Остафійчук Т.В.

Мороз Є.П.

 

3.

Підготовка інструктивно-методичних матеріалів щодо роботи у 2015-2016н.р.

Власик Н. Ф.

Письмові консультації

4.

Семінар-практикум для керівників гуртків ,,Діяльність позашкільного закладу з формування в учнів позитивної мотивації на здоровий спосіб життя

Мороз Є. П.

 

ІІ. О р г а н і з а ц і й н о – а п а р а т н і   з а х о д и.  К о н т р о л ь   і   к е р і в н и ц т в о

1.

Оперативно-методична нарада

Остафійчук Т.В.

Протокольні доручення

 

 

В Е Р Е С Е Н Ь

 

 

№ п/п

Зміст роботи

Відповідальні

Форма

узагальнення

І. О р г а н і з а ц і й н о – м а с о в а   р о б о т а

1.

Набір учнів до гуртків

Кер. гуртків

 

2.

Обласний зліт учнівських виробничих бригад,

трудових обєднань , гуртків с/г профілю, конкурс- виставка „Турбота юних”

Мороз Є.П.

Бобровська В.А.

Наказ

3.

Тиждень овочівництва та садівництва „Щедрість рідної землі”

Бобровська В.А.

керівники гуртків

План проведення

4.

Участь у Всеукраїнському зльоті  учнівських виробничих бригад, трудових аграрних об’єднань позашкільних та загальношкільних навчальних закладів (Одеська обл.)

 

Мороз Є.П.

Бобровська Є.П.

Інформація

5.

Участь у Всеукраїнському зльоті лісництв загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів (Хмельницька обл..)

Остафійчук Т.В.,

Власюк І.М.

Інформація

6.

Участь у Всеукраїнському зльоті юних натуралістів України (до 90-річчя юннатівського руху та 90-річчя Національного еколого-натуралістичного центру МОН України)

 Остафійчук  Т.В.

Інформація

7.

Участь у Всеукраїнській акції

„День юного натураліста”

Шехтер Л.М.,

Керівники гуртків

План

 

8.

День іхтіолога

Момотюк М.Т.

Сценарій

9.

Брейн-ринг „Найрозумніший”

Панчак К.М.

Сценарій

10.

Екологічний брейн-ринг „Таємниці рослин”

Бондар Т.В.

Сценарій

11.

Тренінг „Хвороби цивілізації”

Гриневич Л.

Сценарій

ІІ. М е т о д и ч н а   р о б о т а

1.

Обласний семінар для керівників учнівських виробничих бригад, трудових аграрних об’єднань   ,,Трудове виховання як засіб всебічного і гармонійного розвитку особистості”

Мороз Є.П. Власюк І. М.

 

 

2.

Підготовка інструктивно-методичних матеріалів:

- Організація дитячої праці і творчості у природі;

- Методичні рекомендації щодо планування виховних заходів на гуртку;

- Особливості проведення підзимового посіву овочевих культур.

- Екологічна гра як активний метод творчої діяльності в гуртках.

 

Власюк Л.М.

 

Ільіч О.В.

 

Бобровська В.А.

 

Власик Н.Ф.

 

ІІІ. О р г а н і з а ц і й н о – а п а р а т н і   з а х о д и.  К о н т р о л ь   і   к е р і в н и ц т в о

1.

Засідання педагогічної ради:

„Розвиток творчих здібностей вихованців у позашкільному закладі”.

Остафійчук Т.В.,

Власик Н. Ф.

Протокол

2.

Контроль за плануванням роботи творчих об’єднань

Бондар Л.М.

Власик Н. Ф.

 

3.

Поновлення угод про співпрацю із закладами освіти

Бондар Л.М.

Власик Н. Ф.

 

 
Ж О В Т Е Н Ь

 

№ п/п

Зміст роботи

Відповідальні

Форма

узагальнення

І. О р г а н і з а ц і й н о – м а с о в а   р о б о т а

1.

Підведення підсумків обласного етапу:

-      Всеукраїнської акції „Плекаємо сад”, трудової акції „Дослідницький марафон”;

-      конкурсу-огляду на кращу екологічну стежку;

-      Всеукраїнського еколого-натуралістичного походу „Біощит”;

-      Всеукраїнської природоохоронної акції „Птах року 2015”

-      Всеукраїнського конкурсу „До чистих джерел”;

-      Всеукраїнської природоохоронної акції „Ліси для нащадків”;

-      Всеукраїнського конкурсу-огляду соціально-педагогічних виховних систем навчальних закладів ;

-      Всеукраїнської акції „День юного натураліста”

 

Бобровська В.А.

 

Ільіч О.В.

 

 

Бондар Л.М.

 

 

Власюк І.М.

 

 

Власик Н.Ф.

Шехтер Л.М.

 

Накази

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

Участь у Всеукраїнському фестивалі   „Україна - сад” (м. Київ)

Бобровська В.А..

Наказ

3.

Обласний конкурс-огляд „Географічний майданчик в дії” в рамках Всеукраїнського конкурсу „Моніторинг стану оточуючого середовища „Globe”

 

Гайдаченко Л.П.

 

Наказ

4.

Обласний етап міжнародного художнього конкурсу „Календар Globe” в рамках міжнародної науково-освітньої програми „Globe”

 

Гайдаченко Л.П.

Наказ

5.

Участь у Всеукраїнському біологічному форумі учнівської та студентської молоді  „Дотик природи”

Шехтер Л.М.

Наказ

6.

Участь у виставці-презентації „Інноватика в сучасній освіті 2015”

Остафійчук Т.В.

 

7.

Тиждень біології та сільського господарства

Бобровська В.А.,

керівники гуртків

 

8.

Конкурсно-розважальна програма „Містер і міс Осінь”

Шехтер Л.М.

 

Сценарій

9.

Вечір „Осіння симфонія”

Бобровська В.А.

 

Сценарій

10.

Майстер-клас з верхової їзди

Поддубняк Р.В.

Сценарій

11.

Свято „Осінь – чарівниця”

Ромашко Р.Я.

Сценарій

12.

Гра-подорож „Світ овочів”

Луцишин С.М.

Сценарій

13.

Відеолекторій „Сучасний стан та перспективи розвитку садівництва в Україні”

Власюк І.М.

Сценарій

ІІ. М е т о д и ч н а   р о б о т а

  1.

Виїзне засідання обласної науково-методичної ради у Млинівському районі  ,,Використання  інтерактивних  технологій на заняттях гуртків еколого-натуралістичного напряму в позашкільному навчальному закладі”                                 

Остафійчук Т. В.

Власик Н. Ф.

Наказ

  2.

Засідання методичного об’єднання керівників гуртків сільськогосподарського напряму ,,Впровадження творчості в навчально-виховний процес як обов’язкова умова розвитку обдарованої дитини”

Бобровська В. А.

 

Протокол

3.

Підготовка інструктивно-методичних матеріалів:

- Методи попередження роїння бджолосімей;

- Створення оптимальних умов для гніздування і розмноження хвилястих папуг у вольєрах;

- Розведення червоновухої черепахи в неволі;

- Вплив верхової їзди на організм людини

 

Омельчук О.В.

 

Момотюк М.Т.

Гоменюк К.М.

Поддубняк Р.В.

Письмові консультації

ІІІ. О р г а н і з а ц і й н о – а п а р а т н і   з а х о д и.  К о н т р о л ь   і   к е р і в н и ц т в о

1.

Нарада при директору (2 рази на місяць)

Остафійчук Т.В.

 

2.

Контроль за проведенням навчальних занять та масових заходів

Бондар Л.М.

Власик Н. Ф.

 

         

 

Л И С Т О П А Д

 

№ п/п

Зміст роботи

Відповідальні

Форма

узагальнення

І. О р г а н і з а ц і й н о – м а с о в а   р о б о т а

1.

Участь у Всеукраїнській очно-заочній біологічній школі (м. Київ)

Мороз Є.П.

Наказ

 

2.

Підведення підсумків обласного етапу:

- Всеукраїнського конкурсу навчально-дослідних земельних ділянок;

Всеукраїнського екологічного конкурсу: „Вчимося  заповідувати”;

Всеукраїнського конкурсу „Юний селекціонер і генетик”;

національного туру Європейського дитячого екологічного конкурсу (Вроцлав, Польща);

Всеукраїнської трудової акції „Юннатівський зеленбуд”;

 позашкільних педагогічних читань (Всеукраїнська заочна виставка видавничої продукції з питань позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму);

Всеукраїнського конкурсу науково-методичних розробок та віртуальних ресурсів з еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти

Всеукраїнського конкурсу „Мій рідний край, моя земля” за напрямками: „Експериментальна робота з біології, продуктивна праця і дослідницька робота в галузі сільського і лісового господарства”, „Природоохоронна робота і екологія”;

 Всеукраїнської природоохоронної акції „Ліси для                               нащадків”;

  Всеукраїнської трудової акції „Парад квітів біля    школи”;

Всеукраїнського конкурсу-огляду соціально-педагогічних виховних систем навчальних закладів

 

Бобровська В.А.

 

Власюк І.М.

 

Бобровська В.А.

 

Власик Н.Ф.

 

Катюха В.В.

 

   

 

Власик Н.Ф.

 

 

 

 

Мороз Є.П.

 

 

 

 

 

 

Власюк І.М.

.

      Катюха В.В.

 

Власик Н.Ф.

Накази

 

3.

Підведення підсумків обласного конкурсу-огляду внутрішнього озеленення шкіл, позашкільних закладів „Галерея кімнатних рослин”

Катюха В.В.

Наказ

 

4.

Підведення підсумків Всеукраїнського конкурсу-огляду „Географічний майданчик в дії” та Всеукраїнського конкурсу „Моніторинг стану оточуючого середовища „Globe”

Гайдаченко Л.П.

Наказ

5.

День енергозбереження

Шехтер Л.М.

План

6.

Тиждень флористики, фітодизайну та лозоплетіння „Друге життя квітів”

Катюха В.В., керівники гуртків

План

7

Командний турнір „Таємниці звичайних дерев”

Власюк Л.М.

Сценарій

8.

Майстер-клас „Виготовлення іграшки з природних матеріалів”

Демянюк А.Г.

Сценарій

9.

Сценічна рольова гра „Зелені друзі навколо мене”

Омельченко М.І.

Сценарій

10.

Турнір ерудитів „Ми живемо в Україні”

Дужук С.А.

Сценарій

11.

Розвага „Абетка здоровя”

Ільіч О.В.

Сценарій

12.

Майстер-клас „Флористична композиція за одну годину”

Гайдаченко Л.П.

Сценарій

13.

Гра „Квіткова фантазія”

Катюха В.В.

Сценарій

 

ІІ. М е т о д и ч н а   р о б о т а

1.

Засідання методичного об’єднання керівників гуртків відділу екології та квітництва „Виховний ресурс гурткових занять у розвитку творчих здібностей дітей”

Катюха В. В.

Протокол

  2.

Підготовка інструктивно-методичних матеріалів:

-         Використання творчих завдань для розвитку пізнавальної активності учнів на заняття гуртка

,,Стежинками природи;

-         Методичні рекомендації до формування екологічної свідомості підлітків;

-      Виконання панно в техніці гарячого батику

       з    метою розкриття художнього образу   природи.

 

Бондар Т. В.

 

 

 

Шехтер Л. М.

 

 

Демянюк  А.Г.

Письмові консультації

ІІІ. О р г а н і з а ц і й н о – а п а р а т н і   з а х о д и.  К о н т р о л ь   і   к е р і в н и ц т в о

1.

Засідання педагогічної ради. Затвердження плану роботи на 2015 рік.

Власик Н. Ф.

Протокол

2.

Контроль за проведенням навчальних занять та масових заходів

Бондар Л. М.

 

3.

Підписка періодичної преси на І півріччя 2016 року

Чуйко  Т. М.

 

4.

Планування роботи на 2016 рік

Бондар Л. М.

 


Г Р У Д Е Н Ь

 

№ п/п

Зміст роботи

Відповідальні

Форма

узагальнення

І. О р г а н і з а ц і й н о - м а с о в а   р о б о т а

1.

Обласний очно-заочний конкурс „Новорічна композиція”,  обласний етап Всеукраїнського конкурсу  „Український сувенір

 

Шехтер Л.М.

 

 

Наказ

 

2.

Участь у Всеукраїнських очно-заочних конкурсах „Український сувенір”, „Новорічна композиція”

Шехтер Л.М.

Інформація

3.

Декадник національного виховання „Я, родина, Україна”

Шехтер Л.М.

Бондар Л.М.

План

4.

 Юннатівський ярмарок

Шехтер Л.М.

кер. гуртків

Наказ

5.

Майстер-клас „Виготовлення народної ляльки”

Бондар Л.М.

Сценарій

6.

Бесіда „Здоровя з вулика”

Омельчук О.В.

Сценарій

7.

Андріївські вечорниці

Момотюк М.Т.

Сценарій

8.

Майстер-клас „Новорічна іграшка”

Редько Т.В.

Сценарій

9.

Новорічна шоу програма

Шехтер Л.М.

Сценарій

ІІ. М е т о д и ч н а   р о б о т а

1.

Підготовка інструктивно-методичних матеріалів:

-          Проект «Книга скарг природи»;

-          Оздоблення плетених виробів.

 

 

Гриневич Л.В.

Редько Т.В.

 

2.

Семінар для керівників гуртків ,,Національне виховання в позашкільному навчальному закладі

Власюк І. М.

 

ІІ. О р г а н і з а ц і й н о – а п а р а т н і   з а х о д и.  К о н т р о л ь   і   к е р і в н и ц т в о

1.

Нарада при директору

Остафійчук Т. В.

Протокольні доручення

2.

Контроль за проведенням навчальних занять та підготовкою новорічно-різдвяних свят

Бондар Л. М.

 

 

Затверджено педагогічною радою комунального закладу „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради (Протокол № 3 від  26.11.2014 р.).