1 2 3 4

Умови проведення Всеукраїнського конкурсу „До чистих джерел"

13 жовтня 2014 - Администратор

Всеукраїнський конкурс „До чистих джерел"

 

Учасниками конкурсу "До чистих джерел" вважають­ся: місцеві державні адміністрації, сільські, селищні та міські ради, колективні та індивідуальні земле-і водокористувачі, установи, підприємства усіх форм власності, загальноосвітні, професійно-технічні, позашкільні та вищі навчальні заклади, засоби масової інформації, громадські організації, окремі громадяни, які надіслали до Конкурсної комісії відповідно оформлені матеріали з підсумками своєї діяльності у сфері охорони та оздоровлення водних об'єктів України.

Основними завданнями Конкурсу є:

1.Підтримка та активізація природоохоронної діяль­ності, спрямованої на досягнення конкретних практичних результатів з охорони та оздоровлення водних об'єктів; порівняння існуючої практики використання водних ресурсів з вимогами Водного Кодексу України; здійснення конкрет­них заходів, що зменшують розбіжності між ними.

2.Залучення широкої громадськості до практичної при­родоохоронної діяльності шляхом підтримки державою еко­логічних ініціатив об'єднань громадян та окремих активістів.

3.Поліпшення просвітницько-інформаційної діяльності ЗМІ щодо основних положень Водного Кодексу України та практики його застосування, актуальних проблем стану водних ресурсів, його реального впливу на здоров'я людей, висвітлен­ня прикладів позитивної практики водокористування.

Напрями діяльності, що підтримуються Конкурсом:

Проведення комплексу робіт з оздоровлення (відновлен­ня) окремих річок за участю органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та широкої громадськості, зокрема:

відновлення та впорядкування джерел;

впорядкування і догляд (очищення, залуження, заліснення) наявних прибережних захисних смуг річок; ство­рення прибережних захисних смуг;

впровадження заходів з відновлення історично сформованих природних ландшафтів у межах водоохоронних зон річок;

   створення (та утримання) об'єктів природно-за­повідного фонду для збереження біорізноманіття біля ви­токів, на ділянках, важливих для гідрологічного і гідробіологічного режимів, у дельтах річок тощо;

   вивчення стану окремих річок (збір інформації) та розробка і впровадження планів дій щодо їх оздоровлення;

   заходи інформаційно-просвітницької діяльності се­ред населення, зокрема: підготовка та поширення серед гро­мадськості, керівників підприємств та посадових осіб, органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування різноп­ланової інформації (книг, брошур, буклетів, плакатів, листівок тощо) про водойми України і плани дій з охорони та відновлення конкретних водних об'єктів;

   публікації у засобах масової інформації за тематикою завдань Конкурсу та висвітлення реалізації заходів, що ним підтримуються;

   проведення науково-практичних конференцій, кон­курсів, виставок тощо;

   проведення заходів щодо збереження історико-культурної спадщини в долинах річок, зокрема організація та підтримка у долинах річок еколого-етнографічних туристич­них маршрутів, баз відпочинку, "екологічних навчальних сте­жок" тощо;

   впровадження заходів щодо утримання у зразковому санітарному стані території річкових долин, особливо у межах населених пунктів, створення парків, скверів, лісопарків та інших об'єктів зеленого будівництва в межах водоохоронних зон водних об'єктів;

проведення громадських слухань з проблем відповідності стану водних ресурсів вимогам Водного Кодек­су України та розгляд конкретних планів дій щодо поліпшен­ня стану водних ресурсів;

 проведення громадських екологічних експертиз для визначення доцільності утримання окремих ставків та водос­ховищ на малих і середніх річках, експлуатації та утримання окремих осушувальних та зрошувальних меліоративних сис­тем тощо;

 інші види діяльності, внаслідок яких досягається суттєве поліпшення стану водних об'єктів або зростають суспільні мож­ливості для вирішення водно-екологічних проблем.

Оформлення матеріалів на Конкурс

На Конкурс обов’язково подаються такі матеріали:

- "Анкета учасни­ка конкурсу" (Додаток 1);

- Висновок територіальних (районних, міських або облас­них) органів Міністерства екології та природних ресурсів України.

Порядок підбиття підсумків Конкурсу

Подані на Конкурс інформаційні частини конкурсних матеріалів (друга сторінка Анкети), згруповані відповідно до категорій (номінацій), аналізуються й оцінюються за систе­мою багатобальних оцінок групою незалежних експертів та конкурсною комісією за основними критеріями:

- актуальність заходів;

- сучасність інформації (публікації);

- комплексність виконаних робіт;

- науковість висновків дослідження;

- отриманий екологічний ефект;

- отриманий соціальний ефект;

- якість оформлення;

- модельність роботи.

Матеріали на конкурс подаються до 15 листопада на адресу: 33028, м. Рівне,        вул. В. Чорновола, 79-Б  комунальний заклад “Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради.

Категорії (номінації) Конкурсу

Переможці Конкурсу визначаються за такими кате­горіями (номінаціями):

1. представник місцевої державної адміністрації, депутат місцевої ради;

2. представник державної екологічної інспекції;

3. представник місцевої санепідемслужби;

4. колективи   земле-   і   водокористувачів,   установ   та підприємств;

5. зареєстровані громадські організації;

6. екологічні товариства і гуртки загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних закладів;

7. студентські товариства і гуртки;

8. втори публікацій (у т. ч. в засобах масової інформації);

9. незареєстровані групи громадян (у т. ч. індивідуальні учасники).

Детальну інформацію про проведення можна дізнатися за адресою оргкомітету: 33028, м. Рівне, вул. В. Чорновола, 79-Б  комунальний заклад “Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради, тел. (0362) 23-01-49.

Е-mail:rivneosun2007@ukr.net

 

Анкета учасника Всеукраїнського конкурсу "До чистих джерел"

Назва конкурсної роботи _________________________________________

1. 3а якою категорією (номінацією) подається робота (вписати повну назву)

*Див. Порядок проведення Всеукраїнського конкурсу "До чистих дже­рел", розділ "Категорії (номінації) Конкурсу"

2. Інформація про колективного заявника (ор­ганізація, колектив, товариство і таке інше)

Назва організації, колективу ______________________________________

Юридична адреса, контактні телефони, факс, елект­ронна адреса: ________________________________________________________________________________

Коротка інформація про організацію (коли і ким за­реєстрована, статутні завдання і напрями діяльності. ПІБ керівника, кількість активних членів тощо) Яку природоохоронну роботу заявник виконував раніше ___________________________________________________

*Заповнюється учасниками Конкурсу 4-7,9 категорій

3.  Інформація про індивідуального заявника конкурсної роботи

Прізвище, ім'я, по батькові __________________________________________________

Поштова адреса, контактні телефони, факс, електрон­на адреса _________________

Рід занять_________________

Досвід у виконанні подібних робіт____________________________________________

*Заповнюється учасниками Конкурсу 1-3,8,9 категорій

4.  Інформація про природний об'єкт, на поліпшення екологічного стану якого спрямована діяльність

Назва конкурсної роботи____________________________________________________

5.  Інформація про виконану роботу (діяльність), що подається на конкурс (за період 2003 - 2004) _______________________________________________________________

Перелік виконаних робіт, їх характер, обсяг, комп­лексність виконаних робіт та екологічна значимість ____________________________________________________________

*   При необхідності інформацію надати на додаткових сторінках.

6.  Очікуваний природоохоронний ефект на найближчу і віддалену перспективу

Як змінювався екологічний стан водного об'єкту внаслідок виконання ваших робіт ________________________________________________________________________________

Які заходи ви плануєте здійснити на цьому об'єкті в майбутньому ________________________________________________________________________________

*   При необхідності інформацію надати на додаткових сторінках.

7.  Отриманий соціальний ефект

Яку допомогу при виконанні робіт надали: місцеві дер­жавні адміністрації, органи місцевого самоврядування, ор­ганізації, громадськість тощо_____________________________

Скільки виконавців залучились до виконання робіт______________________________

Як проводилось інформування громадськості про хід реалізації заходів та їх наслідки________________________________________________________________________

*   При необхідності інформацію надати на додаткових сторінках.

Підпис                                                                                           Печатка (якщо є)

Дата