1 2 3 4

ПОЛОЖЕННЯ про щорічні заочні Позашкільні педагогічні читання (Всеукраїнська виставка видавничої продукції з питань позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму)

12 грудня 2016 - Администратор

ПОЛОЖЕННЯ
про щорічні заочні Позашкільні педагогічні читання
(Всеукраїнська виставка видавничої продукції з питань позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму)

 

1.     Загальні положення

 

1.1. Позашкільні педагогічні читання (далі - Читання) проводиться щороку на виконання Державної цільової програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року (постанова Кабінету Міністрів України від 07.11.2010 №785) та з метою поліпшення науково-методичного забезпечення позашкільної освіти, розвитку творчого потенціалу педагогів, поширення передового педагогічного досвіду.

1.2. Форма проведення Читань - виставка видавничої продукції з питань позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму (за надісланими матеріалами).

1.3. Основними завданнями Позашкільних педагогічних читань є:
-       залучення педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів, наукових і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів до розроблення науково-методичного забезпечення позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму;

-     стимулювання пошуку оригінальних підходів до вирішення проблем удосконалення змісту навчально-виховного процесу;

-  упровадження в навчально-виховний процес загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів сучасних освітніх програм та методик навчання;

-     популяризація творчих здобутків, перспективних педагогічних ідей і технологій, їх упровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів;

-     підвищення рівня методичної компетенції педагогічних працівників в умовах дослідницької діяльності.

1.4. Організаторами щорічних Читань є Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства освіти і науки України та Всеукраїнська асоціація педагогів-позашкільників "Фактор".

1.5. Співорганізаторами Читань є Всеукраїнська асоціація педагогів-позашкільників „Фактор” Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України, Інститут педагогіки Національної Академії педагогічних наук України, Інститут проблем виховання Національної Академії педагогічних наук України, Інститут зоології імені І.І.Шмальгаузена Національної академії наук України, Інститут ботаніки імені М.Г.Холодного Національної академії наук України (за згодою).

2.     Учасники педагогічних Читань

До участі у заході запрошуються педагогічні працівники позашкільних навчальних закладів, наукові та науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів, профільних науково-дослідних установ.

3.Порядок та умови проведення Читань

3.1. Для участі в заході необхідно до 01 грудня поточного року подати заявку (форма додається) з анотованим переліком матеріалів у друкованому та електронному варіантах та зразки видавничо їпродукції відповідно до вимог пункту 4 даного Положення.

Матеріали надсилаються на поштову адресу: 33028, м. Рівне, вул. В.Чорновола, 79 б, комунальний заклад Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради (з поміткою „Позашкільні педагогічні читання”).

3.2. Експозиція виставки формується за такими тематичними розділами: „Модернізація змісту позашкільної освіти”, „Інновації у формуванні фахових компетенцій педагогів”, „Механізм інтеграції освіти і науки у позашкільному навчальному закладі”, „Науково-популярні видання для дітей та юнацтва”, „Позашкільний навчальний заклад і регіон: енергія інноваційної взаємодії”, "Реклама досягнень позашкільного навчального закладу".

3.3. Видавничапродукція, надіслана на виставку, не рецензується і не повертається авторам. 

4.     Вимоги до видавничоїпродукції, щоподається на Виставку

4.1. На Виставку подається видавнича продукція з питань позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму, підготовка та видання якої здійснена відповідно до законів України "Про видавничу справу", "Про авторське право і суміжні права", Державного стандарту України ДСТУ 3017-95 "Видання. Основні види. Терміни та визначення", інших нормативно-правових актів щодо науково-методичного забезпечення позашкільної освіти.

4.2. Експозиція Виставки, сформована відповідно до тематичних розділів, зазначених в пункті 3.2. цього Положення, може доповнюватися методичною продукцією прикладного характеру: сценаріями, матеріалами, що ілюструють роботу педагогічного колективу над науково-методичною темою,проспектами, каталогами тощо.

4.3. Подана на Виставку видавнича продукція має бути надрукована державною мовою з дотриманням правописних норм, правил цитування, оформлення списку використаної літератури та за відповідною структурою.

4.4. На титульному листі видання має бути зазначена така інформація: офіційна назва навчального закладу; ініціали, прізвище автора чи колективу авторів; назва роботи; населений пункт, рік.

 

5. Критерії оцінювання поданих на Виставку видань.

Подані на Виставку видання оцінюються за такими критеріями:

- актуальність видання;

- новизна, оригінальність;

- повнота та інформативність;

- науково-теоретичний рівень;

- стиль і доступність викладу, логічністьструктури;

- дидактична досконалість;

- виховний потенціал навчального матеріалу;

- творчий потенціал навчального матеріалу;

- якість оформлення та наочність;

- можливість широкого практичного використання видання.

 

6.Підведення підсумків Виставки

6.1. Для підведення підсумків Виставки створюється журі з числа представників Міністерства освіти і науки України, Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, Інституту педагогіки Національної Академії педагогічних наук України, Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, Інституту зоології імені І.І.Шмальгаузена Національної академії наук України, Інституту ботаніки імені М.Г.Холодного Національної академії наук України та ін.

6.2. Кращі видання, представлені на Виставці, визначаються журі, склад якого затверджується організатором заходу. Автори кращих видань нагороджуються дипломами. Учасники Виставки отримують сертифікат НЕНЦ.

За підсумками Виставки:

-         на базі НЕНЦ організовується постійнодіюча виставка видавничої продукції з питань позашкільної освіти еколого- натуралістичного напряму;

-         каталог Виставки, який розміщується на сайті www.nenc.gov.u та публікується в науково-методичному віснику.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

Анкета - заява

учасника Педагогічних позашкільних читань

 

1. Повна назва позашкільного навчального закладу:_________________________________

2. Повна адреса позашкільного навчального закладу_______________________________________________________________________

3. Контактні телефони_______________________________________________

E-mail_____________________________________________________________

4. Вид видавничої продукції:__________________________________________

5. Назва видання:___________________________________________________

6.Тематичний розділ виставки:_______________________________________

7. Прізвище, ім’я, по-батькові автора або авторів (повністю):

__________________________________________________________________

8. Займана посада:__________________________________________________

9. З Положенням про Виставку ознайомлена (ий) ___________________________________

 

­­­­­­­­­­­­­­­­Дата заповнення: «____»____________________20__

____________________________________________

(підпис) (П.І. Б.)

Примітка: анкета-заява заповнюється окремо на кожний вид видавничої продукції та надсилається на адресу оргкомітету разом з виданнями.