1 2 3 4

Лист про підготовку Наукового вісника Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді МОН України

27 cічня 2016 - Администратор

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА РАДА

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «СТАНЦІЯ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ» РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

33028, м.Рівне, вул. В.Чорновола, 79-Б, тел./факс   23-01-49

Е-mail rivneosun2007@ukr.net    www.rivneosun.com.ua

­­­­­­­­­­­­-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

27 січня 2015 р.  №   01-04 /21

Начальникам відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій та

виконавчих комітетів рад міст

обласного значення,

директорам загальноосвітніх

і позашкільних навчальних закладів

 

Про підготовку Наукового вісника

Національного еколого-натуралістичного

центру учнівської молоді МОН України

 

З метою підвищення якості позашкільної освіти, поліпшення її науково-методичного забезпечення, розвитку творчого потенціалу педагогів, поширення передового педагогічного досвіду, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства освіти і науки України продовжує видання Наукового вісника Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді , випуск 2, 2016.

Запрошуємо до співпраці науковців, аспірантів, педагогів-практиків, які мають бажання опублікувати власні праці та хочуть прилучитися до реалізації нашої мети.

Викладення змісту та оформлення статті мають відповідати вимогам Атестаційної колегії МОН України до фахових видань та публікацій (додаток 1).

Матеріали надсилаються до 01 березня 2016 року на адресу : 04074,

 м. Київ, вул. Вишгородська, 19, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді та електронну адресу dragan@nenc.gov.ua з поміткою ,,Науковий вісник”. Матеріали, подані з порушеннями зазначених вимог, розглядатися не будуть.

Для довідок: тел. (044) 430-04-91, 430-22-22.

 

   Директор Станції юних натуралістів                                      Т. Остафійчук

 

 

Додаток

 

ВИМОГИ ДО ТЕМАТИКИ І СТРУКТУРИ СТАТЕЙ

 

Тематика збірника

У збірнику публікуються статті, які містять нові теоретичні та практичні результати з педагогіки, психології, філософії освіти, наукові повідомлення з біології, екології, аграрних наук.

Анотація друкується без абзацного відступу і повинна містити стисло і точно сформульовану постановку науково-практичної задачі (завдання) та одержані результати. Анотація подається українською, російською та англійською мовами. Обсяг анотації – 500 знаків (7-8 рядків) кожною мовою. До анотації додаються 4-7 ключових слів.

Основна частина статті повинна відповідати вимогам Атестаційної колегії

МОН України до фахових видань та публікацій і обов’язково містити такі

 

структурні елементи: 1. Вступ (постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими та практичними завданнями). 2. Аналіз

останніх досліджень (аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких

започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор та виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття); 3. Визначення мети та завдань дослідження (формулюється мета статті та визначаються завдання, які дозволяють її досягти); 4. Результати досліджень (виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів);

5. Висновки (висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок цього питання).

Заголовки структурних елементів основної частини не друкують.

Кожний структурний елемент (текст) друкують з абзацного відступу, виділяючи жирним шрифтом перші два-три слова першого речення. Список використаних літературних джерел рекомендується подавати в порядку згадування  їх  у тексті за  наскрізною нумерацією.  Оформлення  списку

використаних літературних джерел здійснюється відповідно до вимог МОН України.

 

Збірник видається двічі на рік.

Матеріали до чергового збірника подаються до 15 жовтня та 15 квітня.

 

Правила оформлення та подання статей:

 

1. Статті повинні бути ретельно перевірені і відповідати нижче зазначеним вимогам.

2. У збірник приймаються статті обсягом 6-12 повних сторінок разом з

рисунками, таблицями та списком літератури. Статті, в яких не дотримані

нижче зазначені вимоги та рекомендований обсяг, до розгляду не приймаються.

3. Разом із статтею до редколегії направляється завірена у встановленому порядку письмова рецензія доктора (кандидата) наук за напрямом дослідження. Статті надсилаються електронною поштою. Рецензії направляютьсяв редколегію поштою або передаються особисто.

4. Формат файлу– Microsoft Word.

5. Розмір аркуша: 148х210 (А5).

6. Поля: верхнє, ліве, праве – 1.7 см, нижнє – 2.0 см.

7. Пропонуються такі розміри шрифтів:

– “Times New Roman”.

– для УДК – 10 кегль, великі літери, жирний;

– для заголовку статті – 10 кегль, великі літери, жирний;

– для прізвищ авторів – 10 кегль, жирний;

– для назви організації і міста – 10 кегль, звичайний;

– для анотації (3-4 рядки) та ключових слів – 10 кегль, звичайний курсив; для

слів «Анотація» та «Ключові слова» – 10 кегль, жирний курсив;

– для заголовків розділів у тексті – 10 кегль, жирний;

– для основного тексту – 10 кегль, звичайний;

– для переліку джерел (слово “Перелік“ не друкувати) – 9 кегль, звичайний;

для нумерації джерел – 9 кегль, жирний.

8. Текст друкується через 1 інтервал і вирівнюється по ширині аркуша.

9. Між УДК та прізвищами авторів, прізвищами авторів та анотацією,

анотаціями на різних мовах, анотацією і основним текстом, основним текстом і переліком джерел робиться додатковий одинарний інтервал (потрібно додатково натиснути клавішу Enter).

10. Абзацний відступ від основного тексту – 0,5 см.

11. УДК, прізвище(а) автора(ів) та назва статті вирівнюються по лівому краю

сторінки.

12. Формули необхідно друкувати по центру, нумерація формул в кінці рядка. Розмір формул такий: основний – 12; крупний індекс – 7; дрібний індекс – 5; крупний символ – 18; дрібний символ – 12.

13. Додатково подаються окремими файлами рисунки.

14. Перед і після таблиць, рисунків та формул робиться додатковий одинарний інтервал.

15. Переноси в назві статті не допускаються.

16. Анотація друкується українською, російською та англійською мовами.

17. Подається авторська довідка: прізвище, імя, по батькові, посада, місце праці, вчений ступінь, звання, адреса (службова, домашня, поштова, електронна), телефони.